Arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar inom byggbranschen

Det inträffar ett högt antal arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar inom byggbranschen. Byggnadsarbetare skadas eller förolyckas, på sina arbeten. Skälet är ofta risker och brister i arbetsmiljön.

Byggnadsarbetare slits ut därför att tunga lyft och ergonomiskt ogynnsamma arbetsställningar och arbetsrörelser förekommer frekvent.

Långa sjukskrivningar, ofta livslångt lidande och tidig pensionering drabbar individen.

Alla arbetsplatser ska bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Regler och rutiner för detta ska finnas nedskrivna i ett program för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Enligt arbetsmiljölagen får inte någon arbetstagare bli sjuk eller skadas till följd av riskabla förhållandena på arbetet.

I Sverige har vi långtgående regler för hur arbetsmiljöförhållandena ska vara utformade.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvarar för arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som ska säkerställa att arbetstagarna kan utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade eller sjuka.  Det innebär att arbetsgivaren alltid ska ligga steget före, granska det arbete som ska utföras, bedöma risker och brister och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att arbetsuppgifter ska kunna utföras på ett från arbetsmiljösynpunkt riktigt vis.

I detta arbete samverkar arbetsgivaren med skyddsombudet, som har ett ansvar för att ta hänsyn till sina arbetskamraters intressen i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ansvarar däremot inte för arbetsmiljön. Det ansvaret vilar på arbetsgivaren eller chefen.

Företagshälsovård kan hjälpa till med att upptäcka brister i arbetsmiljön, men ansvarar inte för att åtgärda dem.

Arbetsmiljöverket ansvarar inte för arbetsmiljön utan bevakar arbetsmiljön och kontrollerar att arbetsgivaren sköter sig.

En nollvision då det gäller arbetsskador. Vägen dit går via samverkan och där ansvar och befogenhet i arbetsmiljöarbetet är tydligt. Den som inte har befogenheter att rätta till brister i arbetsmiljön har inte heller något ansvar för att få bort brister.

Arbetsgivaren har befogenheter och är därför den viktigaste personen i arbetsmiljöarbetet.

Lämna en kommentar