Skandal att inte ens utreda nedläggning av ett sjukhus

 2010-04-10           

Genomförandet av en omfattande neddragning av resurser för länssjukvårdens verksamhet pågår vid Sundsvalls sjukhus. Landstingets ledning har valt att benämna detta en omställningsprocess. Länssjukhusets verksamhet ska ställas om.

Målet med omställningen är att skapa ordning i landstingsekonomin. Medlet är en förminskad verksamhet som väntas ha bruk för avsevärt färre anställda.

Landstingsrådet har på ST:s debattsida redovisat att budgeten för vården överskridits och att spara är nödvändigt för att få ordning på landstingets ekonomi. Sparkravet vid länssjukhuset skulle medföra en likvärdig hälso- och sjukvård, oberoende på var i länet man bor och vilket sjukhus man beger sig till.

Landstingets pengar räcker inte till och jag ifrågasätter gjorda prioriteringar, liksom ogjorda sådana, under årens lopp. Mitt debattinlägg i ST i januari handlade om vårdstrukturen i vårt län. Vi har tre akutsjukhus, trots ett befolkningsunderlag som mer motsvarar två akutsjukhus. Jag framförde att en utredning av antalet akutsjukhus och ett klargörande av vilka arbetsuppgifterna som ska fördelas på sjukhusen i länet, är en första prioriterad åtgärd i arbetet med att få ordning på ekonomin. Den prioriteringen skulle ha gjorts för länge sedan. Att en sådan utredning inte gjorts ännu måste betraktas som en stor skandal.

Den offentliga delen av sjukhusdebatten var i januari i sin linda. Nu tre månader senare vet vi inte så mycket mera om vilka effekter den så kallade omställningen får eller vad länssjukhuset kommer att kunna erbjuda efter genomförd omställning. Vårdens inriktning, omfattning och kvalitet har ännu inte fått något större utrymme i rapporteringen.

Efter det att sjukhusets ledning presenterat sitt förslag till förändringar har riskanalyser från patientperspektivet och arbetsmiljöanalyser från personalperspektivet genomförts.

Jag har på uppdrag av sjukhusets samtliga fackförbund, granskat resultaten av arbetsmiljöanalyserna. Resultaten visar på att arbetsmiljön efter föreslagen förändring inte skulle uppfylla kraven i arbetsmiljölagen.

Arbetsgivaren har det totala ansvaret för att de anställdas arbetsmiljö inte bli sämre efter en förändring/neddragning.

Det är av yttersta vikt att besluten i landstinget säkerställer att resurser både räcker till en likvärdig hälso- och sjukvård inom länet och till en fullödig specialistsjukvård vid länssjukhuset I Sundsvall. Det krävs att den politiska ledningen förstår att planera för ett länssjukhus som har styrka och attraktionskraft att locka specialister till länssjukhuset och att erforderliga resurser ges för att klara av rollen som länets specialistsjukhus.

Först då, i ett sådant läge, har vi en fullvärdig sjukvård för alla innevånare i Västernorrlands län.

Efva Åström

Före detta arbetsmiljöinspektör

Sundsvall

Lämna en kommentar