Visa rött kort om arbetsmiljölagens spelregler åsidosätts inom primärvård och akutsjukvård.

Enligt arbetsmiljölagen får du inte bli sjuk eller skadad till följd av förhållandena på arbetet.

I Sverige har vi långtgående regler för hur arbetsmiljöförhållandena ska vara utformade.

Arbetsmiljölagstiftningen reglerar arbetsgivarens ansvar samt rätten för de anställda att delta i utformning och uppläggning av arbetet. Skyddsombuden har särskilda befogenheter inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljön har bedömts så viktig att regeringar skapat en särskild myndighet, Arbetsmiljöverket, AV, som på regeringsuppdrag ska säkerställa att arbetsgivare tillsammans med sina anställda bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets tillsyn bedrivs genom inspektioner och information ute på arbetsplatserna.

Arbetsmiljöreglerna måste följas, kan inte läggas åt sidan i väntan på en arbetsgivarens budgetsanering eller invänta arbetsgivarens förbättrade betalningsförmåga.

Vi har sedan tid tillbaka kunnat ta del av debattinlägg, bl a i Sundsvalls Tidning, som vittnar om negativa effekter av nedskärningar av resurser till akutsjukvård och primärvård. Förändrade resurser som resulterat i en upplevd hög arbetsbelastning för kvarvarande vårdpersonal. En oro för att arbetsmiljösituationen leder till ökande risker för arbetsmiljörelaterade arbetsskador bland vådpersonal.

Med hänvisning till arbetsmiljölagstiftningen ska inte någon arbetstagare acceptera en riskfylld arbetsmiljösituation. Ingen ska känna sig tvungen att anstränga sig över sin förmåga/försöka spela rysk roulett med sin egen hälsa, för att orka vara kvar i vårdarbete.

De krav och förväntningar som ställs på hälso- och sjukvården måste backas upp via tillförda resurser och givna befogenheter.

Landstinget måste alltså, för att bedriva sjukvård, ha muskler som räcker till för att säkerställa en tillfredställande arbetsmiljö för sin personal.  Så är spelets regler.

Vårdpersonalen har kunskaper som utgör grundbultar i ett förändringsarbete.  Det är avgörande för ett gott resultat att arbetsgivaren lyssnar på sin personal och att den förtrogenhetskunskap och erfarenhet som doktorer, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare har, tillvaratas.

Vårdpersonalen har en mångfald viktiga uppgifter.  En av dem är att visa vad som är möjligt att genomföra och klara av, en annan att sätta stopp när gränsen passeras.

Lämna en kommentar